Faatele at Welcome Feast in Ahiga, Nanumea - 17 January, 2004

This well-known faatele is "A Galiga o Fenua"